21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
Ajuntament

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

Es fa públic per a general coneixement que el projecte “Projecte d’arranjament de camins afectats pel temporal de pluges del dia 11 i 12 de novembre de 2022, a la Sénia (Montsià- Tarragona)”, es va aprovar mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2024-0011 de data 9 de gener de 2024, amb el benentès que si durant el període d’informació pública no es presenten al·legacions quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.

Aquest, ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies a comptar des de l’endemà al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 24-01- 2024 amb CVE 2024-00423.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.