21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia

Competències del Ple

El Ple està integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l’alcaldessa, ostenta les atribucions següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) La votació de la moció de censura a l’alcalde i de la qüestió de confiança plantejada per aquest, que ha de ser pública i s’ha de fer mitjançant una crida nominal en tot cas i que es regeix en tots els aspectes pel que disposa la legislació electoral general.
c) L’aprovació i la modificació dels reglaments de naturalesa orgànica. En tot cas tenen naturalesa orgànica:
– La regulació del ple.
– La regulació del Consell Social de la ciutat.
– La regulació de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
– La regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana.
– La divisió del municipi en districtes, i la determinació i regulació dels òrgans dels districtes i de les competències dels seus òrgans representatius i participatius, sense perjudici de les atribucions de l’alcalde per determinar l’organització i les competències de la seva administració executiva.
– La determinació dels nivells essencials de l’organització municipal, entenent com a tals les grans àrees de govern, els coordinadors generals, dependents directament dels membres de la junta de govern local, amb funcions de coordinació de les diferents direccions generals o òrgans similars integrades a la mateixa àrea de govern, i de la gestió dels serveis comuns d’aquestes o altres funcions anàlogues i les direccions generals o òrgans simi lars que culminin l’organització administrativa, sen se perjudici de les atribucions de l’alcalde per determinar el nombre de cada un d’aquests òrgans i establir nivells complementaris inferiors.
– La regulació de l’òrgan per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives.
d) L’aprovació i la modificació de les ordenances i els reglaments municipals.
e) Els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal; la creació o supressió de les entitats a les quals es refereix l’article 45 d’aquesta Llei; l’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d’aquest o d’aquelles entitats, i l’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
g) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
h) L’aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal, així com l’autorització de despeses en les matèries de la seva competència. Així mateix, aprova el compte general de l’exercici corresponent.
i) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació que preveu la legislació urbanística.
j) La transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament.
k) La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l’acord de creació d’organismes autònoms, d’entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l’aprovació dels expedients de municipalització.
l) Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.
m) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del ple en les matèries de la seva competència.
n) Establir el règim retributiu dels membres del ple, del seu secretari general, de l’alcalde, dels membres de la junta de govern local i dels òrgans directius municipals.
o) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres administracions públiques.
p) Acordar la iniciativa que preveu l’últim incís de l’article 121.1 perquè el municipi pugui ser inclòs en l’àmbit d’aplicació del títol X d’aquesta Llei.
q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.