21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia

Competències de la Junta de Govern

Mitjançant resolució d’alcaldia número 2023-0719 de data 4 de juliol de 2023, l’alcaldia va delegar en la Junta de Govern Local les següents competències:

En matèria d’Economia i Hisenda:

Aprovació de les bases específiques de subvencions i convocatòria de totes les subvencions amb caràcter nominatiu.
Atorgament de subvencions amb caràcter nominatiu.
La resolució de reintegrament de subvencions i la imposició de sancions en matèria de subvencions nominatives.
Acceptar subvencions quan l’òrgan competent sigui Alcaldia.

En matèria de contractació i patrimoni (quan l’òrgan de contractació sigui l’alcaldia):
L’aprovació de devolucions de fiances, avals i garanties.

En matèria de personal:
La separació del servei als funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral amb dació de compte al Ple en la primera sessió que es celebri.
Aprovar la Oferta Pública d’Ocupació.

En matèria urbanística i patrimonial:
Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

En matèria de foment:
Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i particulars, i aprovar la despesa que comporta competència d’alcaldia.
Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb entitats referents a la incorporació d’alumnes en pràctiques.

Mitjançant acord de Ple de 10 de juliol de 2023, el Ple va delegar en la Junta de Govern Local les següents competències:

En matèria d’Economia i Hisenda:
Competències delegades pel Ple a la Junta de Govern per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost.
Aprovar, modificar i derogar els preus públics.
Competències en matèria de revocació dels actes d’aplicació tributaria i imposició de sancions quan l’òrgan competent, en base a l’article 219 Llei General Tributaria 58/2003, sigui el Ple.
Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple és l’òrgan municipal competent.

En matèria de personal:
Rehabilitar als funcionaris de la Corporació.
Encarregar, mitjançant conveni, la selecció i formació del personal propi de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.

En matèria de població:
Aprovar la rectificació anual del padró Municipal d’Habitants i resoldre les reclamacions que s’interposin en relació amb aquest.

En matèria de contractació i patrimoni (sempre que l’òrgan de contractació sigui el Ple):
Aprovar les recepcions i les devolucions de les garanties.
Acordar la modificació dels contractes quan, aïllada o conjuntament, no impliqui una alteració del preu inicial del contracte superior, per excés o per defecte, al 10%.
Aprovar els estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut.
Declarar les resolucions dels contractes o concessions si no es formula oposició per part del contractista.
Imposició de sancions als contractistes i concessionaris que no impliquin la resolució del contracte.
Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions. Aprovar inicialment i ordenar l’exposició pública de les propostes de modificació dels Plecs de Clàusules Generals.
Acceptar béns amb càrregues o gravàmens onerosos.

En matèria processal:
La declaració de lesivitat dels actes administratius regulada a l’article 107 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant a aquest Ajuntament, se segueixen per o contra altres Administracions o particulars.
Acordar l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària.
Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions administratives i judicials.
La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions i recursos de qualsevol naturalesa que s’interposin contra acords dictats per Junta de Govern Local.

En matèria de foment:
Convenis: Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i particulars, i aprovar la despesa que comporta competència de Ple.