Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Sénia

Es fa públic per a general coneixement que el Ple de la corporació en data 18 de desembre de 2017 acordà aprovar inicialment el “Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Sénia”.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

Podeu consultar el Reglament Orgànic Municipal AQUÍ