21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia

Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Sénia

Per acord del Ple de data 28 de juny de 2021 de l’Ajuntament de la Sénia pel qual s’aprova inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), introduint la Disposició Addicional Segona.

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord de Ple d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), introduint la Disposició Addicional Segona, sense necessitat de nou acord exprés. El text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del previst en l’article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 65 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Podeu consultar el Reglament Orgànic Municipal AQUÍ