21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia

Hisenda

La Regidoria d’Hisenda se centra principalment en la gestió del pressupost, la comptabilitat, i la gestió d’ingressos i despeses de l’Ajuntament.

El pressupost municipal és l’instrument econòmic i financer i l’eina bàsica per assolir les actuacions i les inversions previstes des de cadascuna de les àrees i regidories del consistori.

Aquesta regidoria s’encarrega de la confecció, el seguiment i el control del pressupost, a més de la comptabilització tant de les despeses com dels ingressos.

S’encarrega també de l’elaboració de les ordenances fiscals i dels preus públics, així com del manteniment i l’actualització dels padrons fiscals i de les liquidacions tributàries.

  • Regidora: Artur Martínez Hernández
  • Secretària: Elena Ferré Boix
  • Adreça electrònica: elferre@lasenia.cat
  • Horari d’atenció al públic:
    • Dilluns de 17:00 a 18:00 hores
    • Dimecres de 10:00 a 11:00 hores

Indicadors de gestió econòmica
Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)
Pressupost
Aprovació inicial Pressupost 2024
Liquidació del pressupost
Modificació de pressupostos
Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
Endeutament