Retribucions càrrecs electes

INDEMNITZACIONS

L’ Ajuntament de la Sénia va aprovar en Ple, de data 1 de juliol de 2019, les retribucions que percebran l’alcalde i regidors durant aquest mandat.En aquest cas l’alcalde, José Ramón Bellaubí, tindrà dedicació exclusiva i els regidors, Alma Gimeno i Fernando Bel, tindran dedicació parcial. La resta de regidors no exerciran les seves funcions en aquest règim.

Assistència a ple200€
Assistència a junta de govern local200€
Assistència a Comissió informativa i reunió de treball100€

Amb els següents topalls anuals d’assistències:

Regidors i regidores de l’equip de govern8000€
Resta de regidors i regidores4200€

Les retribucions en règim de dedicació exclusiva o parcial són les següents:

Alcalde (exclusiva)Sou brut: 2.242,51€/mensualsSou net: 1.700€/mensuals
Regidors (parcial)Sou brut: 886,33€/mensualsSou net: 750€/mensuals