21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
ActualitatCultura

BASES PER AL CONCURS DE DISFRESSES DEL BALL DE CARNESTOLTES 2024 A LA SÉNIA

PRIMER. OBJECTE: Aquestes bases estan destinades al Concurs de Disfresses que la Regidoria de Festes Populars de l’Ajuntament de la Sénia té previst portar a terme la nit del dissabte dia 17 de febrer de 2024, al pavelló polivalent del carrer Domenges d’aquesta localitat, durant el transcurs del Ball de Carnestoltes.

SEGON. PARTICIPANTS: Persones de qualsevol edat, nacionalitat, sexe, etc., que es puguin identificar amb el seu propi NIF/NIE en el moment de la inscripció.

TERCER. CATEGORIES: Els participants s’hauran d’inscriure, depenent del nombre de persones que prenguin part en la disfressa, en alguna d’aquestes categories:

. a) Categoria “individual”. (una sola persona). . b) Categoria “parelles”. (dues persones).
. c) Categoria “grups”. (més de dues persones)

QUART. INSCRIPCIONS: No es faran inscripcions prèvies. Es realitzaran a l’entrada del recinte, entre les 00.30 h i les 02.00 h.
En el moment de la inscripció per a qualsevol de les categories, s’hauran de facilitar les següents dades:

. a) Nom de la disfressa.
. b) Nom i cognoms del/la responsable. . c) Telèfon de contacte.

CINQUÈ. PREMIS: Els premis seran econòmics, distribuïts de la següent manera:

 1. a)  Categoria Individual: 1r premi: 65’00 € 2n premi 35’00 € 3r premi: 20’00 €
 2. b)  Categoria Parelles: 1r premi: 125’00 € 2n premi: 65’00 € 3r premi: 35’00 €
 3. c)  CategoriaGrups: 1r premi: 250’00 € 2n premi: 160’00 € 3r premi: 75’00 €

En el cas de que les persones premiades siguin menors d’edat, s’atorgarà el premi al pare, mare o tutor/a legal.

El pagament dels premis es realitzarà mitjançant transferència bancària i estaran subjectes a les retencions legalment establertes.

SISÈ. TERMINI: Els premiats hauran de presentar a l’Ajuntament la documentació necessària (veure punt setè), en un termini màxim de 60 dies hàbils a comptar des del dia següent a la celebració del concurs. Transcorregut el termini sense que s’hagi sol·licitat correctament, s’entendrà que desisteix del cobrament del premi i quedarà sense efecte la seva adjudicació.

SETÈ. DOCUMENTACIÓ A APORTAR: Les persones guanyadores dels premis relacionats en el punt cinquè, hauran de presentar:

 1. a)  Original o còpia del NIF/NIE del/de la responsable que consti a la inscripció del dia del concurs o del seu representant legal (pare, mare o tutor/a) en el cas de que els inscrits siguin menors d’edat.
 2. b)  Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 3. c)  Model de dades bancàries de la persona premiada o, en el seu cas, del/de la representant legal, signat i segellat per l’entitat financera corresponent o equivalent (original llibreta bancària o certificat de titularitat del compte)
 4. d)  El Diploma acreditatiu del premi.

La regidoria de Festes Populars, el mateix dia del concurs, lliurarà a tots els guanyadors/es tant el Diploma acreditatiu del premi atorgat, com un model de cadascun dels documents a aportar enumerats en aquest mateix punt de les bases.

VUITÈ. JURAT: Hi haurà un Jurat Qualificador Competent que valorarà l’estètica, la laboriositat i l’originalitat de les disfresses, així com la posada en escena de l’actuació que els participants hauran de portar a terme durant la mitja part del ball.

El resultat del concurs es recollirà en un acta signada pels membres del Jurat, i no podrà ser qüestionat legalment.
El veredicte es donarà a conèixer minuts després de l’actuació dels participants de la mitja part del ball.

NOVÈ. NORMATIVA:

 1. a)  El fet de participar en el concurs significa l’acceptació del contingut d’aquestes bases.
 2. b)  Està prohibit, en qualsevol moment del concurs, l’ús de material pirotècnic o d’alguna altra mena que pugui comportar risc sobre la integritat de les persones.
 3. c)  Qualsevol tipus de conducta incívica suposaria la desqualificació i, per tant, la no participació en el concurs.
 4. d)  La difusió d’aquestes bases per mitjans telemàtics seran elements suficients per entendre’s la publicitat de les mateixes.

e) L’organització es reserva el dret d’interpretar i de modificar les condicions del present concurs en qualsevol moment i, fins i tot, d’anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte en el cas que es produís alguna causa justificada.