21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Hisenda i Personal

Subvenció de la Diputació de Tarragona per interessos de préstecs concertats per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i Consells Comarcals – Convocatòria 2023

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de Junta de Govern de data 12 de desembre de 2023, va aprovar l’atorgament de la subvenció per interessos de préstecs concertats a l’exercici 2023 a l’Ajuntament de la Sénia segons els imports següents: 

  • Interessos de préstecs de CaixaBank: 5.712,62 euros
  • Interessos de préstecs de Banc Sabadell: 7.000 euros