21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Hisenda i Personal

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’IGUALTAT

Aprovat inicialment el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de la Sénia, per acord del Ple de data 28 de desembre de 2023, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils (del 23 de gener al 4 de març), a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals, perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Així mateix, està a la disposició dels interessats en el Tauler de la seu electrònica i en el lloc web d’aquest Ajuntament.

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial d’aquest Pla en el termini d’informació pública, s’entendrà aprovat definitivament dit Acord.