21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
CulturaNoticies

II PREMI LITERARI VILA LA SÉNIA 2024

BASES

 1. El Premi literari Vila de la Sénia atorgat per l’Ajuntament de la Sénia, amb la finalitat de promoure i estimular la creació d’obres de qualitat literària, tindrà les següents modalitats:
  1. Premi Vila de la Sénia de Narrativa, amb una dotació de 1000€
  2. Premi Vila de la Sénia de Poesia, amb una dotació de 1000€. En les modalitats, a més a més de la dotació econòmica, les obres premiades, seran publicades per Onada edicions, en un màxim de temps d’un any, a partir de la data del lliurament.
  3. Premi Vila de la Sénia de relat curt per a autors/es locals.
  4. Premi de poesia jove Joan de Sirvela.
  La distribució comercial de les modalitats de Narrativa i de Poesia la realitzarà la pròpia editorial Onada. La dotació econòmica inclou els drets d’autor de la primera edició. Pel que fa al premi de relat curt per a autors locals i les tres millors obres dels poetes joves es farà una impressió curta d’exemplars per lliurar-ne 10 exemplars a cada autor i fer-ne una distribució a nivell local o comarcal.
 2. Poden participar en els premis de Narrativa i Poesia tots/e els escriptors i les escriptores de qualsevol nacionalitat, majors de 18 anys.
  En la modalitat de relat breu es pot presentar qualsevol persona major de 16 anys, en data de publicació de les bases, empadronada en la població. En la modalitat de Poesia jove Joan de Sirvela poden presentar tots aquells autors/es entre els 16 i els 30 anys, ambdós inclosos.
 3. Les obres que hi concursin hauran de ser originals, inèdites, de temàtica lliure i en llengua catalana.
  Les obres que concursin en el Premi Poesia jove Joan de Sirvela poden estar escrites en llengua catalana, en llengua castellana o llengua occitana (aranès).
 4. Les obres presentades no poden haver estat guardonades amb anterioritat.
 5. En la modalitat de Narrativa poden optar novel·les curtes, relats o conjunts de relats. L’extensió mínima serà de50 i la màxima de100 pàgines escrites amb Arial o Times Roman 12 i interliniat 1,5.
  Per a la modalitat de poesia l’extensió entre 30 i 60 poemes, amb una extensió mínima de 300 versos. En la modalitat de relat curt per a autors/es locals, l’extensió serà entre 4 i 10 pàgines escrites amb Arial o Times Roman 12 i interliniat 1,5.

En la modalitat de Poesia jove Joan de Sirvela caldrà presentar entre 5 i 10 composicions.

6. Els originals s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça premisliteraris@lasenia.cat en format PDF seguint el procediment següent:

 1. En l’apartat ASSUMPTE es farà constar el nom del premi i modalitat a què s’opta.
 2. En el cos del missatge es farà constar el títol de l’obra.
 3. L’original que opti al premi s’adjuntarà en format pdf. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
 4. Només s’admetrà un treball per autor en cada modalitat.
 5. En un altre document adjunt, en format pdf, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, localitat, adreça electrònica, telèfon i NIF). Aquest document s’anomenarà PLICANom de l’obra.
 6. Una vegada rebuda l’obra es confirmarà per correu electrònic a

l’autor/a. En el cas de no rebre la confirmació, caldrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament per saber si s’ha produït algun problema.

 1. El termini d’admissió de les obres serà entre la data de publicació fina al 15 de gener de 2024 a les 23:59h.
 2. El jurat, per a cada modalitat, estarà format per 3 membres de prestigi vinculats al món de la cultura i actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat literària de les obres: el seu rigor lingüístic, la coherència del seu contingut, el seu caràcter innovador i la seva cohesió estructural. Es seguirà el procediment de votacions successives fins obtenir una majoria de vots a favor d’una obra.
 3. L’organització garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels participants. En haver estat presentada al premi, cap obra podrà ser retirada pel seu autor per fer-hi correccions o ampliar-ne el text.
 4. Els premis, i la seva dotació, seran indivisibles, i el veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat, si ho considera adient, podrà declarar deserts els premis.
 5. Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres.
 6. Els veredictes emesos pel jurat es faran públics durant Setmana literària de Sant Jordi de 2024 en un acte institucional. Les persones guardonades es comprometran a assistir a l’acte de lliurament dels premis.
 1. S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’autor/a, per poder rebre el premi, haurà de certificar que està al corrent de les seves obligacions tributàries.
 2. L’organització conservarà una còpia de la llista de participants a cada un dels premis, amb les seves pliques electròniques i obres presentades fins tres mesos després del veredicte en què seran destruïdes.
 3. El simple fet de presentar obres en aquests premis suposa la plena acceptació de les bases. En qualsevol cas el jurat tindrà la facultat de interpretar-les o de resoldre les circumstàncies imprevistes.

Informació
Telèfon: 977 099 424 –682 612 171 (Biblioteca Municipal Pere de Montcada) Correu electrònic: premisliteraris@lasenia.cat
Web de l’Ajuntament: www.lasenia.cat