10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
ActualitatAjuntament

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

Es fa públic per a general coneixement que el projecte “Programa estalvi i eficiència energètica 2023 – substitució enllumenat VSAP per enllumenat de tipologia led a la Zona Les Casetes, Zona Calvari Safareig i Zona Sud de la Sénia” es va aprovar inicialment mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2023-0954 de data 7 de setembre de 2023.

Ha estat exposat al públic, a la web municipal i al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 13/09/2023 i CVE 2023-08061, de conformitat amb l’establert en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i que durant aquest termini no s’han presentat observacions ni al·legacions al projecte.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

La Sénia,

L’alcaldessa,

Maria Victoria Almuni Balada