21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Serveis Municipals

Anunci: “Projecte executiu de renovació de canonades de fibrociment,escomeses i vàlvules de regulació a la xarxa de distribució d’aigua potable”

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de renovació de canonades de fibrociment,
escomeses i vàlvules de regulació a la xarxa de distribució d’aigua potable” mitjançant
Resolució d’Alcaldia número 793/2023 de juliol de 2023, se sotmet a informació pública pel
termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb allò que s’ha fixat en l’article 83 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Descarregar projecte

Descarregar anunci