10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
General

Bonificacions d’IBI en foment de l’ocupació

Podeu consultar les condicions a l’article 4.4.1 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles:

http://www.lasenia.cat/web/wp-content/uploads/ordenances/I1_ORDENANCA_FISCAL_REGULADORA_IMPOST_BENS_IMMOBLES.pdf

Qui pot sol·licitar la bonificació?

Els titulars d’immobles on hagi empreses/comerços que tinguin treballadors contractats a jornada completa.

Termini per sol·licitar la bonificació:

28 de febrer de 2022

Com fer la sol·licitud?

La sol·licitud està disponible a la Seu electrònica/tràmits destacats/Sol·licitud bonificació IBI en foment de l’ocupació lasenia.eadministracio.cat o al PAC (ps. de la Clotada, 7) si sou persones físiques.

Incloure a la sol·licitud:

• Referència cadastral

• RNT desembre 2020 i 2021, de l’empresa que desenvolupa l’activitat econòmica.

• Informe anual de mitjana de treballadors de l’any 2021.

• Informe de vida laboral dels comptes de cotització de l’empresa, de l’1/1/2021 a 31/12/2021.

Documentació opcional:

• Adhesió Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació del Montsià i altres documents que acreditin la participació en projectes de col·laboració entre empreses.

• Contracte de lloguer, en cas que l’activitat econòmica no la desenvolupi el mateix titular de l’immoble.

• Altres documents, empreses de nova implantació al municipi.