Dissabte, setembre 30, 2023
Actualitat

Aprovació definitiva del Projecte executiu de creació d’hàbitats per a l’ofegabous i altres amfibis i creació d’àrea de lleure de Valldebous.

Per Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0932 de data 20/10/2021 s’acordà aprovar inicialment el “Projecte executiu: creació d’hàbitats per a l’ofegabous i altres amfibis protegits, ordenació de l’espai i creació d’àrea de lleure a la finca forestal de titularitat municipal de Valldebous (PN Ports-TM de la Sénia)”, anunci que es publicà per un termini de 30 dies naturals, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb referència 2021-9750 , a la seu electrònica i en el lloc web de l’Ajuntament de la Sénia.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.