21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Ajuts i subvencions

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE TÈCNIC DE LA SUBVENCIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA PAESC 2023

Es fa públic per a general coneixement que el “Projecte tècnic de la subvenció per a la transició energètica i acció climàtica PAESC 2023” , es va aprovar inicialment mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2023-1122, de data 24 d’octubre de 2023, va estar exposat al públic, en la web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de data 06/11/2023 i CVE 2023-09491, durant el termini de 30 dies hàbils, i que durant aquest termini no es van presentar observacions ni al·legacions al projecte.

Amb data 15 de gener de 2024 i mitjançant decret d’Alcaldia número 2024-0015 es va aprovar el projecte  definitivament, la qual cosa es fa pública a l’efecte del que preveu l’article 38.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i disposicions concordants.