21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Ajuntament

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

Aprovat inicialment el projecte d’obres “Projecte d’arranjament de camins afectats pel temporal de pluges del dia 11 i 12 de novembre de 2022, a la Sénia (Montsià-Tarragona)”, mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2024-0011 de data 9 de gener de 2024, amb el benentès que si durant el període d’informació pública no es presenten al·legacions quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’establert en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

L’alcaldessa,

M. Victoria Almuni Balada

PROJECTE EXECUTIU ARRANJAMENT