10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Ajuntament

Aprovat inicialment el “Projecte tècnic per convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023”

Aprovat inicialment el “Projecte tècnic per convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023” Mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2023-1122 de data 24 d’octubre de 2023, se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb allò que s’ha fixat en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix estarà ala disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUÍ