10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
ActualitatAjuntament

Anunci:

Es fa públic per a general coneixement que el “Projecte executiu de renovació de canonades
de fibrociment, escomeses i vàlvules de regulació a la xarxa de distribució d’aigua potable”,
es va aprovar inicialment mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2023-0793, de data 26 de
juliol de 2023, va estar exposat al públic, en la web municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província de data 31/07/2023 i CVE 2023-06835, durant el termini de 30 dies naturals, i que
durant aquest termini no es van presentar observacions ni al·legacions al projecte.
Amb data 21 de setembre i mitjançant decret d’Alcaldia número 2023-0986 es va aprovar el
projecte definitivament, la qual cosa es fa pública a l’efecte del que preveu l’article 38.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13
de juny i disposicions concordants.

poden consultar l’anunci complert AQUI