21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
ActualitatAjuts i subvencions

Obert el termini de sol·licituds per a la concessió de subvencions adreçades a estudiants del municipi de la Sénia per al transport, curs 2022-2023

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Sénia us informa que, en data 20 de juny de 2023, s’ha aprovat i publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per al transport, adreçades a estudiants del municipi de la Sénia, corresponents al curs 2022-2023.

Poden optar a les subvencions les persones que hagin cursat estudis post obligatoris de batxillerat, cicles formatius i estudis universitaris de grau o equivalents, i que compleixin els següents requisits:

  • Tenir d’entre 16 anys i els 25 anys (ambdós inclosos)
  • Estar matriculat/da en un centre educatiu d’estudis post obligatoris, sempre i quan no es puguin cursar en centres de la Sénia.
  • Estar empadronat/da a la Sénia, com a mínim, dos anys abans d’iniciar el curs per al qual es sol·licita la beca.
  • La persona sol·licitant i les persones que integren la unitat familiar han d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques ni a cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
  • Tenir una renda familiar anual, associada al nombre de membres de la unitat familiar, que no superi cap dels imports establerts a l’apartat f) de l’article 2 de les bases.
  • Les persones beneficiàries hauran de tenir en compte, si escau, que és responsabilitat seva declarar l’import de l’ajut cobrat a la declaració de renda (IRPF).

Les sol·licituds es podran presentar, fins al 30 de setembre de 2023, de manera presencial o telemàtica.

Presencialment:

Telemàticament