Dissabte, setembre 30, 2023
Actualitat

Aprovació inicial arranjament aglomerat asfàltic

Aprovat inicialment el Projecte d’arranjament del paviment d’aglomerat asfàltic en calent a camins i carrers del municipi de la sénia, mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2022-0545, de data 23/06/2022. 

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’establert en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat