Diumenge, octubre 1, 2023
General

Aprovació definitiva del POUM de la Sénia

La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat defintivament el POUM de la Sénia

Actualment el planejament urbanístic d’aplicació al municipi de la Sénia ve determinat per les Normes Subsidiàries de l’any 1992, que després de 20 anys de vigència, han esdevingut obsoletes i desfasades respecte de la normativa urbanística general i sectorial i insuficients per donar resposta a les necessitats i demandes urbanístiques del municipi.

L’any 2005 l’Ajuntament va iniciar els treballs de redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es va aprovar inicialment en data 14 de maig de 2007. Com a conseqüència de la crisi econòmica que es va iniciar l’any 2009, la conjuntura econòmica i social del municipi de la Sénia i les previsions de creixement es van reduir de manera substancial, i es va fer necessari revisar i adequar les propostes d’ordenació del POUM a les necessitats reals del municipi.

En data 24 de setembre de 2018 es va acordar una segona aprovació inicial del POUM i, després de seguir tota la tramitació preceptiva, s’ha aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CTUTE) en sessió de data 16 de febrer de 2022.

A grans trets, l’aprovació del POUM suposarà:

Adequació del planejament urbanístic a les modificacions normatives generals dels darrers 20 anys i resolució de problemes interpretatius de les actuals Normes Subsidiàries.

Supressió dels sectors de sòl urbanitzable residencial en zones inundables, on era inviable el desenvolupament urbanístic.

Supressió dels sectors de sòl urbanitzable industrial que afectaven terrenys agrícoles i explotacions ramaderes existents.

Adequació de la delimitació dels polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat industrial, intentant ajustar-los al màxim a les propietats i construccions preexistents, per facilitar el seu desenvolupament, i reducció de les superfícies mínimes per compartimentació de naus industrials.

Creació de la clau urbanística de Zones industrials de transformació d’ús, que permetrà la reconversió de zones industrials en desús dins del nucli urbà en zones residencials.

Aprovació del catàleg de Masies i Cases rurals, que facilitarà i agilitarà els tràmits per rehabilitar les edificacions incloses al mateix.

Supressió de les limitacions en sòl no urbanitzable que no siguin exigibles d’acord amb la normativa general, per facilitar la implantació i ampliació de magatzems agrícoles i construccions ramaderes.

Per tant que el POUM sigui executiu i d’aplicació ara només resta esperar que es publiqui l’acord d’aprovació definitiva al DOGC i l’expedient tècnic al RPUC.