Dissabte, setembre 30, 2023
Hisenda i Personal

Concurs places operari/a neteja

Concurs oposició per a la cobertura de quatre places d’operari/a de neteja (exp. 723/2021).

RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 

Mitjançant resolució d’alcaldia número 2022-0004 de data 11 de gener de 2022 s’ha aprovat la relació definitivade les persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció per cobrir quatre places d’operari/a de neteja de l’Ajuntament de la Sénia.

En la mateixa resolució es designa el tribunal qualificador i s’estableixen les dates i hores de les proves, les quals es realitzaran els dies 18 i 20 de gener de 2022.

Podeu consultar el llistat des del Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica.

En cas de concórrer causes de recusació dels membres del Tribunal haurà de portar-se a efecte, si escau, de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.