10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Ofertes de treball

Selecció de personal per al Complex esportiu municipal

LLOC DE TREBALL

Departament d’adscripció: Esports

Número de vacants: 1

Jornada: 37,5 hores setmanals, distribuïdes segons les necessitats del servei.

Incorporació: Immediata

FUNCIONS:

 • Desenvolupar projectes d’orientació escolar i d’acompanyament als centres educatius locals o propers al municipi, relacionats amb el món del d’esport.
 • Establir relacions amb els centres educatius, AMPES i entitats esportives municipals.
 • Elaborar programes de foment de l’activitat esportiva i hàbits saludables adaptats als infants.
 • Promoure, fomentar i potenciar les activitats físiques i esportives, elaborar programes i activitats adequades als usuaris del municipi i facilitar espais per tal de fer possible el seu desenvolupament, d’acord amb les directrius del seu superior jeràrquic o de la corporació.
 • Seguir i avaluar les activitats físiques i esportives executades, així com supervisar i gestionar les instal·lacions i equipaments esportius.
 • Programar, preparar i gestionar les activitats físiques i esportives, així com gestionar els recursos assignats a les diferents actuacions (materials, humans i econòmics).
 • Gestionar la informació i impulsar la imatge corporativa, tant internament com externa, seleccionant el mitjà, el canal i les formes d’estil de comunicació.
 • Dirigir, coordinar i liderar els equips humans i l’activitat que es desenvolupa a l’equipament, establint els circuits corresponents i una adequada distribució de les càrregues de treball.
 • Gestionar els calendaris, reserves, usos i funcionament de les instal·lacions esportives municipals.
 • Participar en les activitats dels campus esportius.
 • Coordinar i avaluar el manteniment i la neteja de les instal·lacions.
 • Exercir tasques de monitor/a de natació, monitor/a d’activitats dirigides i socorrisme, de manera coordinada amb la resta de persones que formaran part de l’equip del Complex Esportiu Municipal.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

REQUISIT PER FORMAR PART DEL PROCÉS

 1. Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que es disposa en l’article 57 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 2. Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
 3. Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l’accés a l’empleat públic.
 5. Estar en possessió de les titulacions de Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, CFGS d’animació d’activitats físiques i esportives o equivalents.
 6. Estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la Secretaria de Política Lingüística, equivalent o superior.
 7. Disposar del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, en vigència.
 8. Estar inscrit el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Instància model
 • Còpia DNI
 • Currículum vitae on hi constin els mèrits al·legats.
 • Titulació acadèmica requerida.
 • Certificat C1 de català
 • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació acreditativa de la inscripció al ROPEC
 • Proposta de planificació d’activitats físiques i esportives del Complex Esportiu Municipal, constarà d’almenys tres parts:
 • Proposta d’activitats a desenvolupar durant un any
 • Recursos humans necessaris per desenvolupar la proposta
 • Planificació de l’execució de la proposta
 • Documentació acreditatius dels mèrits al·legats.

PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES

Les instàncies i la documentació fer formar part de la selecció s’hauran de presentar mitjançant la instància específica per al present procés de selecció, preferiblement a través de la Seu electrònica (https://lasenia.eadministracio.cat/dossier.7)

També es podrà presentar presencialment al Punt d’Atenció a la Ciutadania situat al Passeig de la Clotada, 7.  

El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la present oferta al Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de la Sénia.

PROCÉS DE SELECCIÓ

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA (Màx. 20 punts)

1.- Coneixements professionals……………………………………………………. màxim 8 punts.

2.- Comunicació………………………………………………………………………….. màxim 3 punts.

3.- Viabilitat/ implantació………………………………………………………………. màxim 6 punts.

4.- Innovació i dinamisme…………………………………………………………….. màxim 3 punts.

Es valorarà de 0 a 20 punts, i caldrà que l’aspirant assoleixi una puntuació mínima de 10 punts.

La proposta s’exposarà, durant un termini màxim de 20 minuts, i es podrà sol·licitar a l’aspirant, si escau, aquells aclariments que s’estimi necessaris.

ENTREVISTA PERSONAL (MÀX. 5 PUNTS)

Es realitzarà una entrevista personal als aspirants per comprovar les capacitats i experiència aportades documentalment.

Aquesta tractarà sobre temes relatius a la trajectòria professional de l’aspirant, així com les competències professionals d’adequació a les especialitats i les característiques especifiques del lloc de treball.

L’entrevista es valorarà de la manera següent:

Molt adequat/da……………… 8 punts

Força adequat/da ……………. 6 punts

Adequat/da…………………….. 4 punts

No gaire adequat/da…………. 2 punts

Gens adequat/da…………….. 0 punts

VALORACIÓ DE MÈRITS (MÀX. 9 punts)

Aquesta fase consisteix a valorar, d’acord amb el barem inclòs en la convocatòria, determinades condicions de formació, mèrits o nivells d’experiència, relacionats amb les característiques del lloc de treball.

a) Formació reglada (Màxim 1 punts):

Titulació reglada relacionada amb el lloc de treball: 1 punts.

Només es valoraran titulacions acadèmiques diferents de l’exigida.

b) Formació complementària (Màxim 3 punts)

b.1) Per cada curs de formació o perfeccionament relacionat amb el lloc de treball (Màx. 2 punts):

Inferior a 10 hores:……………… 0.10 punts
11 a 25 hores……………… 0.20 punts
26 a 40 hores……………… 0.30 punts
Més de 40 hores……………… 0.40 punts

Només es valoraran els cursos realitzats, degudament acreditats.

Caldrà d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats.

Els cursos que no acreditin les hores es valoraran com els cursos inferiors a 10 hores.

b.2) Constar al ROPEC com socorrista aquàtic en piscines  1 punt

c) Experiència (Màxim 5 punts):

Per cada mes treballat com a

 • Coordinador/a esportiu: 0,20 punts, amb un màxim de 2 punts
 • Monitor/a d’activitats dirigides: 0,15 punts, amb un màxim de 1,5 punts.
 • Monitor/a de natació: 0,15 punts, amb un màxim de 1,5 punts.
 • Socorrista: 0,15 punts, amb un màxim de 1,5 punts.

L’experiència s’acreditarà amb l’informe de vida laboral acompanyada de còpia del contracte de treball o de certificat de serveis prestats expedit per l’Administració pública on s’hagin prestat els serveis.