Dissabte, setembre 30, 2023
Ajuts i subvencions

Subvenció de 166.637,78 € del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2020 de la Diputació de Tarragona per a l’Ajuntament de la Sénia

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2020, dintre de les línies de Programa d’inversions i Programa de despeses corrents, amb el següent detall:

–    Programa d’inversions:
   o    Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
   o    Municipi: La Sénia
   o    Concepte: Optimització de la xarxa de pluvials
   o    Pressupost elegible: 63.000€
   o    % concedit: 95%
   o    Import concedit: 59.850,00€

   o    Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
   o    Municipi: La Sénia
   o    Concepte: Reposició de paviment de carrers
   o    Pressupost elegible: 28.197,70€
   o    % concedit: 95%
   o    Import concedit: 26.787,78€

–    Programa de despeses corrents:

   o    Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
   o    Municipi: La Sénia
   o    Concepte: Despeses corrents
   o    Pressupost elegible: 80.000€
   o    % concedit: 100.00%
   o    Import concedit: 80.000€

Està previst que les obres es realitzin entre el 2020 i el 2021. Aquestes actuacions es realitzaran amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.