10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
General

APROVACIO INICIAL | Projecte millora paviment poliesportiu

Aprovació inicial del “Projecte executiu de millora del paviment del Poliesportiu de la Sénia amb la instal·lació de parquet”

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de millora del paviment del Poliesportiu de la Sénia amb la instal·lació de parquet” mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2021-0134 de data 19/02/2021.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Inserció número 2021-01809 publicat el 09/03/2021)

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al•legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUÍ