21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
Ajuntament

Aprovació definitiva del  “Projecte executiu de millora, conservació d’hàbitats i espècies i ordenació d’accessos al riu Sénia al T.M. de la Sénia (Montsià-Tarragona)”

Per Resolució d’Alcaldia  número 2023-1327 de data 15 de desembre de 2023 es va aprovar inicialment el “Projecte executiu de millora, conservació d’hàbitats i espècies i ordenació d’accessos al riu Sénia al T.M. de la Sénia (Montsià-Tarragona)”.Va estar exposat al públic, en la web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de data 27/12/2023 i CVE 2023-11515, durant el termini de 30 dies hàbils, i durant aquest termini no es van presentar observacions ni al·legacions al projecte

Amb data 14 de febrer de 2024 i mitjançant decret d’Alcaldia número 2024-0117 es va aprovar el projecte  definitivament, la qual cosa es fa pública a l’efecte del que preveu l’article 38.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i disposicions concordants.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què es pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.