21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
ActualitatHisenda i Personal

Aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament de la Sénia per al 2024.

En sessió de data 28 de desembre de 2023 el Ple de l’Ajuntament de la Sénia va aprovar inicialment el pressupost General, juntament amb la plantilla de personal, per a l’exercici econòmic de 2024.

D’acord amb la normativa Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa l’expedient per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant els quals els interessats legitimats podran examinar-lo, a les dependències municipals i al portal de transparència de la seu electrònica d’aquest Ajuntament i presentar reclamacions davant el Ple.

Es considerarà definitivament aprovat si no es presenten reclamacions durant el període d’exposició al públic (Del 4 al 24 de gener de 2024).