21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Projecte àrea Timba

Es fa públic per a general coneixement que el projecteexecutiu de creació de l’àrea interpretativa de la Timba de la Sénia (Montsià-Tarragona), es va aprovar inicialmentmitjançant Resolució d’Alcaldia número 2023-0167 de data 23 de febrer de 2023.

Ha estat exposat al públic, al Tauler d’Anuncis Municipal, web municipal i al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 07/03/2023 i CVE 2023-01533, de conformitat amb l’establert en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i que durant aquest termini no s’han presentat observacions ni al·legacions al projecte.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. 

La Sénia, 

L’alcalde, 

José Ramon Bellaubí Caballer