Dissabte, setembre 30, 2023
Actualitat

Aprovació inicial àrea Timba de la Sénia

Aprovat inicialment el Projecte executiu de creació de l’àrea interpretativa de la Timba de la Sénia (Montsià-Tarragona), mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2023-0167 de data 23 de febrer de 2023.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’establert en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

La Sénia,

L’alcalde,

José Ramon Bellaubí Caballer