10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Anunci

Anunci de l’Ajuntament de la Sénia

Es fa públic per a general coneixement que es va aprovarinicialment el Projecte d’arranjament del paviment d’aglomerat asfàltic en calent a camins i carrers del municipide la Sénia, mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2022-0545, de data 23/06/2022. Aquest anunci que es va publicà per un termini de 30 dies naturals, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb referència CVE 2022-05922, de data 11/07/2022, a la seu electrònica i en el lloc web de l’Ajuntament de la Sénia.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. 

La Sénia,

L’alcalde, 

José Ramon Bellaubí Caballer