10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Procés de selecció per la creació d’una borsa d’agents de la policia local

Mitjançant resolució d’alcaldia número 2022-458 de data 26 de maig de 2022, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’unaborsa d’agents de la Policia Localde l’Ajuntament de la Sénia.

Les esmentades bases s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragonade data 8 de juny de 2022 amb número 2022-4814 i en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia.

Amb data 15 de juny de 2022 s’ha publicat l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8689

El termini de presentació de les sol·licituds per formar part del procés de selecció és de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l’anunci al DOGC, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de la Sénia, preferentment a través de la seu electrònica, amb el model normalitzat “Sol·licitud d’admissió per formar part del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents de la Policia local”.