Borsa monitors/es de lleure

Mitjançant resolució d’alcaldia número 2022-429 de data 17 de maig de 2022, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de monitors/es de lleure infantil de l’Ajuntament de la Sénia.

Amb data 23 de maig de 2022 s’han publicat les esmentades bases al:

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 2022-4290: 

https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220523&anyp=2022&num=4290&v=i

El termini de presentació de sol·licituds per formar part en el procés de selecció és de 10 dies hàbils des del següent al de la publicació de  l’anunci de la convocatòria a la Seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia. (Del 23 de maig al 7 de juny ambdós inclosos). 

Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de la Sénia, preferentment a través de la seu electrònica, amb el model normalitzat “Sol·licitud d’admissió en el procés de selecció de la borsa monitors/es de lleure”,o presencialment al Punt d’Atenció a la Ciutadania (Passeig de la Clotada, 7).