10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

ANUNCI d’informació veïnal d’ampliació d’activitat ramadera d’explotació porcina d’engreix.

ANUNCI d’informació veïnal d’ampliació d’activitat ramadera d’explotació porcina d’engreix

Expedient núm.:540/2022

Es sotmet a informació veïnal la documentació de la sol·licitud d’autorització ambiental d’activitat ramadera, que promou la societat Agropecuària Gargallo, SL, consistent en ampliació de capacitat productiva, per a 4.000 places, d’explotació porcina d’engreix existent, situada al Polígon 71, parcel·les 47, 48 i 63, de la Sénia. 

Segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, i d’acord amb la Nota informativa sobre la classificació de les activitats ramaderes a la Llei 20/2009, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de data 19 de juny de 2020, l’activitat es troba classificada de la manera següent:

I.1. Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació

Activitats agroindustrials i ramaderes

11.1. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de:

11.1.b.ii) 2.500 places per a porcs d’engreix (de més de 20 kg).

De conformitat amb l’article 20.2 de la Llei 20/2009, la documentació de l’expedient es sotmet a informació veïnal, per un període de deu dies, a comptar des de la publicació del present anunci al tauler d’anuncis, al web municipal www.lasenia.cati a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia https://lasenia.eadministracio.cat, per tal que totes les persones que es considerin afectades per l’activitat que es pretén ampliar puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.   

L’expedient es podrà examinar al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30h, amb cita prèvia.

La Sénia,

L’alcalde

José Ramon Bellaubí Caballer