Dissabte, setembre 30, 2023
Actualitat

Projecte executiu: Remodelació pati infantil de l’escola i pati de la llar d’Infants

Aprovat inicialment el “Projecte executiu: Remodelació pati infantil de l’escola i pati de la llar d’Infants”, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0269 de data 8 d’abril de 2022.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’establert en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

La Sénia,

L’alcalde, José Ramon Bellaubí