Dissabte, setembre 30, 2023
ActualitatGeneral

ANUNCI d’informació pública de l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la Concessió de subvencions per rehabilitació d’habitatges al municipi de la Sénia, 2022

Expedient núm.:56/2022

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2022, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la Concessió de subvencions per rehabilitació d’habitatges al municipi de la Sénia per a l’any 2022, d’acord amb les bases específiques següents:

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER  REHABILITACIÓ D’HABITATGES AL MUNICIPI DE LA SÉNIA, 2022

1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
 • 1.1. L’objecte d’aquestes bases específiques reguladores és establir i regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament de la Sénia, es reconeixen per al foment d’actuacions de millora en determinats habitatges del terme municipal de La Sénia, per a les obres comunicades o amb llicència concedida i finalitzades entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.
 • 1.2. L’execució de les accions o la presentació de documentació definida en aquestes bases com de compliment obligat serà requisit imprescindible per a l’obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu de denegació.
 • 1.3. En tot allò que no disposen aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions.
 • 1.4. Correspondrà a l’Alcaldia resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions objecte d’aquestes bases.
 • 1.5. Es declaren expressament incompatibles els ajuts aquí previstos amb els establerts per altres administracions públiques, que s’atorguin pel mateix concepte.
2. Àmbit d’actuació
 • 2.1 Seran objecte de les ajudes establertes en aquestes bases les actuacions que es portin a terme dins del nucli urbà de la Sénia.
 • 2.2 Els immobles objecte d’aquestes bases no podran haver-se construït ni haver sofert en els darrers 10 anys una gran rehabilitació, concepte definit amb el que determina la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, excepte en els casos en què s’especifiqui altra cosa.
3. Actuacions subvencionables
 • 3.1 Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, s’entendrà per actuacions subvencionables aquelles que hagin obtingut llicència d’obres o que s’hagin comunicat (en cas d’obres excloses de llicència) entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022, o que havent obtingut la corresponent llicència municipal d’obres en anys anteriors, estiguin en període de vigència i s’hagin realitzat les obres durant el 2022, i tinguin per objecte:
 • Rehabilitació total de façanes.
 • Actuacions destinades a garantir l’estanquitat de la coberta.
 • Actuacions destinades a resoldre problemes estructurals.
 • Actuacions destinades a facilitar l’accés o millorar la mobilitat a l’interior dels immobles.
 • Millores d’aïllament tèrmic i acústic.
 • 3.2 Queden excloses de l’àmbitde la subvenció les obres que impliquin la demolició de façanes o el buidat total de l’interior de l’immoble.
4. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris
 • 4.1 Requisits generals.

Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d’ajustar-se als següents requisits:

 1. Per acollir-se a les ajudes d’aquestes bases, els promotors de l’obra cal que reuneixin les següents condicions:
  1. Ser persones físiques, jurídiques, entitats sense ànim de lucre o, en el cas d’edificacions en règim de propietat horitzontal, comunitats de propietaris. En tot cas, resten exclosos els empresaris que exerceixen l’activitat de la promoció.
   1. Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l’immoble o titulars d’altres títols jurídics d’igual naturalesa admissibles en dret.
   1. Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l’Ajuntament de la Sénia i d’acord amb les normes vigents. El benefici que es reconegui per raó d’una determinada actuació s’entendrà a qui se subrogui en la titularitat o ús de la finca i de la llicència d’obres, prèvia acreditació documental.
 2. L’aprovació d’atorgament de l’ajut es farà simultàniament o amb posterioritat a l’aprovació de la corresponent llicència municipal d’obres. Si les obres s’iniciessin abans de la concessió de la llicència d’obres el promotor perdrà tots els drets sobre les ajudes previstes, excepte quan per raons d’urgència i seguretat així s’aconsellés, circumstàncies que s’han d’acreditar pels serveis tècnics municipals.
 3. El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el supòsit que s’executin les obres fora dels paràmetres autoritzats a la llicència municipal d’obres concedida o especificats a la comunicació.
 4. S’estableix una carència de 10 anys en el dret dels promotors per tornar a sol·licitar ajudes pel mateix concepte.
 • 4.2.- Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a:

 • Obtenir la llicència municipal d’obres o haver-la comunicat (en cas d’obres excloses de llicència), prèviament a l’inici de l’obra subvencionada. 
  • Realitzar les obres en els terminis màxims establerts a les condicions de la llicència d’obres. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà la revocació de l’ajut o ajuts atorgats.

En cas que el beneficiari executi només una part de l’obra, l’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies de cada cas, entre la revocació total de la subvenció o el pagament d’una part proporcional a l’obra feta.

 • Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels fons i permetre les actuacions de comprovació i control de l’obra per part de l’Ajuntament de la Sénia.
  • Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la tramitació i obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts d’altres administracions pel mateix concepte.
5. Tipus d’ajuts

1. Façanes:

 • S’inclouen en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte la rehabilitació total de façanes d’edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’ordenança.
 • La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40 % del cost de l’obra. 
 • Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, si aquest fos menor, el cost justificat a la factura o certificació final d’obra.

 2. Cobertes:

 • Aquest àmbit inclou les obres destinades a assegurar la conservació en condicions de la integritat i l’estanquitat de la coberta.
 • La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40 % del cost de l’obra.
 • Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, si aquest fos menor, el cost justificat a la factura o certificació final d’obra.

3. Estructures:

 • Inclou les obres destinades a la conservació i resolució de problemes estructurals de l’habitatge, forjats interiors, etc…
 • La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40 % del cost de l’obra.
 • Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, si aquest fos menor, el cost justificat a la factura o certificació final d’obra.

4.- Accés i mobilitat:

 • Inclou totes les obres adreçades a millorar les condicions d’accés o mobilitat a l’habitatge, a través de la incorporació d’ascensors i/o la supressió de barreres arquitectòniques, o l’adequació d’habitatge en planta baixa, sempre que es justifiqui que a l’habitatge viu alguna persona major de 65 anys o amb problemes de mobilitat.
 • La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40 % del cost de l’obra. 
 • Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, si aquest fos menor, el cost justificat a la factura o certificació final d’obra.

5.- Millores d’aïllament tèrmic i/o acústic.

 • S’inclouen en aquest àmbit les actuacions destinades a la millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, per afavorir l’estalvi energètic.
 • La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40 % del cost de l’obra. Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, si aquest fos menor, el cost justificat a la factura o certificació final d’obra.

En cas que les obres executades tinguin com a finalitat rehabilitar o condicionar l’habitatge per destinar-lo a apartament turístics o habitatge d’ús turístic o llar compartida, els percentatges de subvenció per a tots els tipus d’ajut s’augmentaran un 20% sobre els percentatges respectius.   

En tots els conceptes subvencionables l’import mínim per ajut atorgat serà de 50 euros.

El percentatge màxim de subvenció vindrà determinat per la disponibilitat de crèdit pressupostari, fins esgotar l’import de la partida 152.789.05 que per a l’exercici 2022 es dotarà en 10.000 euros.

Si la llicència d’obres sol·licitada o la comunicació presentada té prevista l’execució de diverses obres coincidents amb més d’un dels anteriors conceptes previstos per a l’obtenció d’ajudes, la persona promotora només podrà sol·licitar ajut per un únic concepte.

En tot cas la subvenció màxima a rebre en el termini de 5 anys, per un mateix habitatge, és de 2.000 euros per tots els conceptes i 3.000 euros, en cas que les obres tinguin com a finalitat  rehabilitar o condicionar l’habitatge per destinar-lo a apartament turístics o habitatge d’ús turístic. 

6. Tramitació d’expedients i documentació necessària
 • 6.1  Sol·licituds d’ajuts.

Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan simultàniament o amb posterioritat al moment de presentar la corresponent sol·licitud de llicència d’obres o comunicació d’obres excloses de llicència. S’hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la documentació que s’especifiqui.

La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l’Ajuntament, comporta que el sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb ocasió de l’atorgament de la subvenció que demana.

La tramitació de la sol·licitud d’ajuts econòmics estarà vinculada a la tramitació de l’expedient d’atorgament de llicència d’obres o de comunicació d’obres excloses de llicència, de tal manera que la denegació de la llicència d’obres suposarà la denegació de l’ajut sol·licitat.

Un cop presentada la sol·licitud, els Serveis Tècnics Municipals d’Habitatge i Urbanisme la revisaran per tal de verificar-ne els requisits i emetre informe sobre la conformitat o no de la petició.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI de la persona física sol·licitant. En cas de sol·licitar l’ajut una comunitat de propietaris caldrà aportar, a més del CIF, l’acreditació de la representació.
 • En cas de persones físiques o entitats sense ànim de lucre, documentació que acrediti que el promotor de les obres reuneix les condicions de l’article 4.1.a (propietari, arrendatari…)
 • En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària, cal autorització prèvia i escrita del titular de la propietat.
 • Fotografies de l’àmbit d’actuació, abans de portar a terme les obres.
 • Fotografies de l’estat final de les obres executades. 
 • Factura o factures de l’empresa constructora o instal·ladora que hagi realitzat les obres.  
 • Número de compte on s’hagi de fer l’ingrés de la subvenció, en cas que sigui atorgada (S’haurà d’aportar fotocòpia de la llibreta d’estalvi o certificat de titularitat emès per l’entitat bancària corresponent). 
 • Declaració jurada on consti que no s’ha rebut cap subvenció d’altres administracions o organismes públics pel mateix concepte.
 • Declaració jurada on consti que la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries, amb l’Ajuntament, l’Agència Tributària i la Seguretat Social   

En cas que les obres de rehabilitació de l’habitatge tinguin com a finalitat destinar-lo a apartaments turístics o habitatge d’ús turístic, s’haurà d’acompanyar també la documentació següent:

 • Llicència d’activitat o sol·licitud de llicència, en cas dels apartaments d’ús turístic.
 • Comunicació d’alta, en cas dels d’habitatges d’ús turístic i llars compartides.
 • Compromís de fer publicitat de l’establiment turístic a la web de la l’Ajuntament de la Sénia durant un termini mínim de 2 anys.

El termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit el 30 de setembre de 2022.

D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en aquestes bases, es requerirà a l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies, esmeni les mancances o acompanyi els documents preceptius, entenent que si no es presenta dins d’aquest termini, desisteix en la seva petició.

Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta regulada en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d’entrada a l’Ajuntament, a efectes de resolució dels ajuts, la data en què es presenti correctament la documentació requerida.

 • 6.2 Resolució de les sol·licituds

Els serveis tècnics municipals comprovaran que l’obra objecte de la llicència o de comunicació s’hagi executat correctament i emetran l’informe corresponent. A aquest efecte, els promotors estan obligats a facilitar l’accés dels tècnics municipals a l’immoble, tant per emetre l’informe com per comprovar les obres, les vegades que sigui necessari.

Un cop revisades les sol·licituds presentades, fetes les comprovacions i valoracions preceptives i emesos els informes d’Intervenció i dels Serveis Tècnics Municipals, el regidor o regidora d’Urbanisme, formularà Proposta de Resolució, que haurà de contenir la relació de sol·licitants pels quals es proposa la concessió de la subvenció i les quantitats corresponents.

La proposta es notificarà a les persones interessades, atorgant-los un termini de deu dies per presentar, en el seu cas, les al·legacions que considerin escaients.

En cas de no presentar-se al·legacions o, en cas que presentin, un cop resoltes aquestes, s’elevarà l’expedient a l’Alcaldia per a la seva resolució definitiva, en el termini màxim de quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de resolució. 

La concessió de les subvencions mitjançant Resolució d’Alcaldia comportarà el compromís de la despesa corresponent. 

A més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds. 

El termini màxim d’atorgament de les subvencions serà de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució dins d’aquest termini produirà efectes desestimatoris. 

 • 6.3.- Pagament de la subvenció.

El pagament de la subvenció s’efectuarà en el termini màxim de 30 dies des de la data de concessió.

7. Recursos econòmics
 • 7.1. Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s’imputaran als crèdits pressupostaris habilitats a l’efecte en el pressupost municipal de despeses de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2022.
 • 7.2. L’atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta finalitat.
 • 7.3. L’Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment establert, un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i prèvia comprovació de la documentació requerida.

Es concediran ajuts fins exhaurir l’import de 10.000 euros, establert a la partida 152.789.05 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2022.

8. Compatibilitat amb altres subvencions

Es declaren expressament incompatibles les subvencions aquí previstes amb les establertes per altres administracions públiques.

9. Obtenció d’informació

Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran ser obtinguts i  consultats  a la pàgina web  (www.lasenia.cat) i  a la seu electrònica (  https://lasenia.eadministracio.cat) de l’Ajuntament de la Sénia 

10. Disposició addicional

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà un cop s’hagi aprovat definitivament l’ordenança reguladora i s’aprovi la convocatòria per a la concessió de les subvencions.  

En compliment dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis, la pàgina web (https://lasenia.cat) i la seu electrònica ( https://lasenia.eadministracio.cat) de l’Ajuntament de la Sénia, perquè qualsevol persona interessada pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

L’expedient també es podrà examinar al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30h, amb cita prèvia.

De no presentar-se al·legacions o suggeriments durant el termini d’informació pública, l’ordenança s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple de la corporació.

La Sénia,

L’alcalde

José Ramon Bellaubí Caballer