Ajuts per al Pla d’emergència de sequera a la Sénia

AJUTS ATORGATS PEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBLITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AL PLA
D’EMERGÈNCIA DE SEQUERA (PES) DEL MUNICIPI DE LA SÉNIA.


S’ha redactat el Pla d’Emergència de sequera (PES) del municipi de la Sénia. L’objectiu
d’aquest és establir i planificar en detall totes aquelles mesures que emprendrà el
municipi per donar compliment a les limitacions i restriccions que fixa el PES per
a cada estat de sequera. Així, caldrà específicament establir quins són els mecanismes
per garantir el compliment de les limitacions particulars que són d’obligat compliment
d’acord amb el PES, i proposar mesures addicionals per acomplir amb les limitacions
de consum global fixades per a cada estat de sequera quan les dotacions en normalitat
del municipi es situïn per sobre d’aquestes.
Per tal de donar compliment a aquest objectiu, incorpora com a mínim els
següents aspectes diferenciats per al municipi:
 
§  Descripció i quantificació dels recursos hídrics disponibles, tenint en
compte el règim d’explotació de les fonts de subministrament, especialment
pels diferents escenaris de sequera.
§  Descripció i quantificació dels consums d’aigua en situació de normalitat,
disgregant-los per tipologia d’ús sectorial i definint l’estacionalitat del consum.
§  Determinació de la demanda en alta en normalitat i de les dotacions
màximes que apliquen al municipi per cada estat de sequera d’acord amb el
PES, per identificar l’esforç que caldrà efectuar.
§  Descripció de les mesures a aplicar per a cada escenari de sequera i
avaluació i quantificació justificada de l’impacte generat per cadascuna d’elles
en la variació de la demanda al municipi.
Amb les subvencions per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació al
canvi climàtic per als anys 2019 i 2020 (ordre TES/169/208 de 4 d’octubre), a la Sénia
se li ha atorgat una subvenció de 4800,00 Euros per a redactar aquest document.