Dissabte, setembre 30, 2023
Ofertes de treball

Oferta de treball – monitor/a esportiu – socorrista

Contracte: Temporal

Inici de contracte: Maig 2021 (immediata)

Jornada: Jornada completa

Tasques:

– Les pròpies de la naturalesa de la seva funció com a monitor, sent responsables del disseny, execució i avaluació de les activitats esportives que es desenvolupin al Complex Esportiu Municipal.

– Organització i posada en funcionament dels Cursos de Natació i/o altres activitats pròpies del Complex Esportiu Municipal, en col·laboració amb els serveis i àrees municipals.

– Vetllar en tot moment per la seguretat dels usuaris de la piscina municipal.

– Prestar els primers auxilis que siguin precisos.

– Cuidar que el comportament dels banyistes s’ajusti al que es disposa en la normativa sanitària vigent i al Reglament intern de la instal·lació.

– Assegurar el bon funcionament dels utensilis de la farmaciola existent en la piscina.

– Quantes altres funcions relacionades amb el seu lloc de treball, li siguin encomanades pels òrgans Municipals competents.

Documentació obligatòria que cal presentar:- Currículum vitae- DNI- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual- Titulació acadèmica: • FP Grau Superior Activitats Físiques i Esportives• Tècnic Esportiu de Salvament i Socorrisme, o equivalent• Inscripció en el ROPEC- Mèrits: experiència, cursos, jornades, etc. relacionades amb el lloc de treball (caldrà  justificar-ho documentalment)

Criteris de selecció:• Valoració de mèrits. • Altres: El tribunal decidirà si cal fer entrevista i/o alguna prova complementària. 

PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 de maig de 2021

Preferentment a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, tràmits destacats, sol·licitud d’admissió a proves selectives, https://lasenia.eadministracio.cat/?x=fApqJoRo6Uj8R3bb-i7CAHfWXejtq3kskxjTSk0FBUVeceNTMi8fAXOH3DbLhFjPNk9p5IkR6Mwaud9uXf7cVIuDiaxM-ayHGJGPx0vAQ8IGI8KVOs1OvXf4AmLR1tPDn5zvZxvfYtE fent constar Exp. núm. 727/2021 i adjuntant la documentació requerida

També podeu presentar la instància, amb la documentació, al registre d’entrada de l’Ajuntament. Lloc: PAC – Punt d’Atenció a la Ciutadania (Ps. de la Clotada, 7 – Planta baixa)

Per consultes us podeu adreçar a: aquerol@lasenia.cat