21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Procés de selecció agent policia local interí/na

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’AGENT INTERI/NA DE LA POLICIA LOCAL, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA

Mitjançant resolució d’alcaldia número 2022-0085 de data 14 de febrer de 2022, s’han aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per cobrir 1 plaça d’agent interí de la policia local de l’Ajuntament de la Sénia, amb caràcter d’urgència.

Amb data 15 de febrer de 2022 s’han publicat les esmentades bases al Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia https://lasenia.eadministracio.cat/board

El termini de presentació de sol·licitudsper formar part en el procés de selecció és de5 dies hàbils des del següent al de la publicació de la convocatòria al Tauler.

Les sol·licituds es podran presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia, seleccionant el tràmit Sol·licitud d’admissió per formar part del procés de selecció amb caràcter d’urgència per proveir una plaça d’agent interí/na de la Policia local.