Diumenge, octubre 1, 2023
General

Anunci llistat d’aspirants admesos i exclosos per al procés de selecció d’un auxiliar de serveis

ANUNCI
Expedient Núm. 265/2019
Assumpte: Anunci llistat d’aspirants admesos i exclosos per al procés de selecció d’un auxiliar de serveis, en torn restringit a persones amb discapacitat intel·lectual, nomenament dels membres del tribunal i dates de convocatòria de proves
ANUNCI
Mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0316 de data 12 d’abril de 2021, s’ha resolt el següent:
“Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a la convocatòria de selecció per a la contractació d’un/a auxiliar de serveis per a l’Ajuntament de la Sénia, personal laboral fix. D’acord amb les bases de la convocatòria aprovades per Resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0068 de data 4 de febrer de 2021, publicades al BOP de data 16 de febrer de 2021 i al DOGC núm. 8343 de data 17 de febrer de 2021. Amb data 17 febrer de 2021, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0115, es va aprovar l’esmena d’un error detectat a la base 2a de les Bases, la qual es va publicar al BOP de data 26 de febrer de 2021 i al DOGC núm. 8350 de data 25 de febrer de 2021.
Fonaments de dret:
L’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la següent relació d’aspirants admesos i exclosos, que s’entendrà definitiva
en cas de no presentar-se reclamacions:

Motiu d’exclusió:
(1) No compleix amb les condicions de la base segona.
Als efectes d’admissió s’han tingut en compte les dades que les persones aspirants hagin fet constar a la sol·licitud. Els aspirants exclosos o no inclosos en la llista provisional disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la resolució a la seu electrònica de l’ajuntament, per esmenar els defectes que hagin estat la causa de l’exclusió o omissió. Les reclamacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no s’hi presenten esmenes o reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses i l’esmena es publicarà en els mateixos mitjans on s’hagués publicat la llista d’admissió.
SEGON. Designar com a membres del tribunal qualificador:

 • President/a titular: Míriam Muñoz Vidal, designat per la Corporació
 • President/a suplent: Lourdes Basco Vives designat per la Corporació
 • Vocal titular: Joan Mitjavila Abella designat per la Corporació
 • Vocal suplent: Elena Ferré Boix designat per la Corporació
 • Vocal titular: Maria Isabel Bonfill Alonso, designat per l’EAPC
 • Vocal suplent: Maria Carme Pla Mola, designat per l’EAPC
 • Secretària del tribunal: Alba Querol Armengol, amb veu però sense vot
 • Secretària suplent: Isabel Queralt Llobregat, amb veu però sense vot

  Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir, i els aspirants podran recusar-los, quan concorrin les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre. La recusació haurà de fer-se per escrit i expressant la causa o causes en les que es funda, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la notificació de la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos. El Tribunal pot acordar, si ho creu convenient, la incorporació d’especialistes que l’assessorin. Aquests, però, hauran de limitar la seva intervenció a l’assessorament tècnic, i no podran participar en la qualificació de les proves. L’informe que emetin no tindrà caràcter vinculant, però serà tingut en compte a l’hora de determinar la puntuació.

  TERCER. La convocatòria de realització de les proves tindrà lloc el dia 5 de maig de 2021, amb els horaris següents:
  Dia 5 de maig de 2021
  Lloc: Marcel·lí Domingo. Sala Central (Passeig de la Clotada, 23)
 • 08.30 h – Constitució del tribunal
 • 09.00 h – Valoració de mèrits
 • 10.30 h – Entrevista Javier Valero Almansa
 • 11.00 h – Entrevista Paula Manuel del Vall Aleixendri

Important: per poder accedir a cadascuna de les proves els aspirants hauran de presentar el document de Declaració responsable del COVID-19,
degudament omplert i firmat.
QUART. Comunicar la present resolució als membres del tribunal designats per al seu coneixement.
CINQUÈ. Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de la Seu electrònica i lloc web de l’Ajuntament.”
L’alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballer