10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Anunci de l’ajuntament de la Sénia

Es fa públic per a general coneixement que per Resolució d’Alcaldia núm. 2023-0120 de data 15/02/2023 s’acordà aprovar inicialment el “Projecte executiu de millora de la biodiversitat, recuperació paisatgística i ordenació d’accessos al riu Sénia (TM de la Sénia, Montsià-Tarragona) dintre de la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre “, anunci que es publicà per un termini de 30 dies naturals, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb referència 2023-01366 , a la seu electrònica i en el lloc web de l’Ajuntament de la Sénia.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.