10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Anunci Ajuntament de la Sénia

Es fa públic per a general coneixement que per Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0479 de data 02/06/2022 s’acordà aprovar inicialment el “Projecte executiu de recuperació patrimonial de la façana de roca sobre la que s’assenta el municipi de la Sénia (Montsià-Tarragona)” , anunci que es publicà per un termini de 30 dies naturals, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb referència 2022-05326 , a la seu electrònica i en el lloc web de l’Ajuntament de la Sénia.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.