10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
ActualitatGeneral

Projecte de perllongació de voreres, zona verda i parc de cal•listènia.

Aprovat inicialment del “Projecte executiu de perllongació i acondiciament de les voreres del carrer Alcover Moll i creació d’una zona verda adjacent amb la instal·lació d’un parc de cal·listènia a la Sénia”, mitjançant resolució d’Alcaldia número 2022-0163 de data 11 de març de 2022. 

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del’anunci en el Butlletí Oficial de la Província (inserció número 2022-2267 publicat el l’1 d’abril de 2022). 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUÍ