Dissabte, setembre 30, 2023
Ajuntament

Obres de rehabilitació de l’Ajuntament

L’ajuntament de la Sénia durant l’any 2021, ha portat a terme l’execució de les obres de rehabilitació de l’envolvent tèrmic de l’edifici de l’ajuntament. Per portar a terme aquesta actuació s’ha aprofitat una subvenció del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 de la Unió Europea com a projecte singular d’entitat local que afavoreix el pas a una economia baixa en carboni.

L’actuació de rehabilitació de l’envolvent tèrmic portada a terme es va adjudicar per 90.750 € a l’empresa Construccions Segura Bonet SL i forma part del lot 1 de les Obres de millora de l’accessibilitat i rehabilitació de l’envolvent tèrmic de l’edifici de l’ajuntament.

La subvenció concedida d’acord amb el Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 de la Unió Europea pujarà la quantitat total de 46.310,57 €.

Pel que respecta a l’estat dels treballs inclosos en aquesta actuació, aquests es troben completament acabats des del 16 de desembre de 2021, data del certificat final d’obra.

Amb aquesta actuació s’aconseguirà una millora notable en l’envolupant tèrmica de l’edifici. L’aïllament i hermeticitat que ens oferiran els nous tancaments (tancaments practicables i coberta) i l’extradossat de les parets, milloraran notablement les dades de transmitànciadels tancaments, a la vegada que s’aconseguirà la millora d’una lletra D a una lletra C en les emissions de diòxid de carboni del certificat energètic de l’edifici.