21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
General

Llista definitiva de persones admeses i excloses – Concurs oposició agents policia local (Exp. 399/2021)

Mitjançant resolució d’alcaldia número 2021-840 de 21 de setembre de 2021 s’ha aprovat la relació definitiva de les persones aspirants admeses i excloses, la designació del tribunal i la convocatòria de les proves del procés de selecció per cobrir dues places d’agent de la Policia local de l’Ajuntament de la Sénia.

Podeu consultar el llistat des del Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de la Sénia.