Dissabte, setembre 30, 2023
General

Projecte d’optimització de la xarxa de pluvials

S’han executat les obres del projecte d’optimització de la xarxa de pluvials de la Sénia.
Aquest projecte pretén eliminar el col·lapse dels col·lector d’aigües (residuals i pluvials)
així com la disminució del problema de la circulació d’aigua de pluja en làmina lliure
pels carrers en èpoques de pluja. De forma colateral, també es justifica per:
Evitar el col·lapse del clavegueram convencional en èpoques de pluges.


✅ Evitar que l’escorrentiu discorri pels carrers (amb el perill que suposa).
✅ Eliminar les inundacions de soterranis, baixos i pàrquings.
✅ Allargar la xarxa d’aigua separativa del municipi.


S’ha buscat la realització d’una optimització conjunta del sistema existent, aprofitant
les xarxes antigues i les de nova creació per a que treballin de forma conjunta. Es
detalla la solució per carrers:


✅ CARRER PARC: S’han realitzat dos col·lectors interceptors de DN400. Un al
carrer Lleida i un altre a la plaça Pius XII. Aquests col·lectors desvien l’excés
de cabal cap al col·lector de pluvials del carrer Tarragona.
✅ PLAÇA MONTSIÀ: S’allarga el col·lector de pluvials de DN800 del carrer
Tarragona, al llarg de la Plaça Montsià fins arribar al col·lector de l’Avinguda de
la Generalitat (135 metres). Amb això s’aconsegueix que la xarxa de pluvials es
connecti a un col·lector estructural i possibilita que es pugui incrementar el
cabal de pluvials que pot absorbir.
✅ CARRER SANT CARLES DE LA RÀPITA: S’ha connectat la xarxa de pluvials
d’aquest carrer amb el del carrer Tarragona (allargant 15 metres el col·lector) i
així poder un sobreixidor per a treure cabal del col·lector del carrer Tarragona.

A banda de l’anterior, també s’han substituït els embornals transversals de reixa de
fundició de la plaça Pius XII i Sant Carles de la Ràpita per uns altres de formigó
polímer, que eliminen el soroll del pas de vehicles per sobre.


L’import ha estat de 63000 Euros dels que la Diputació de Tarragona ha subvencionat
en un 95% (59.850 Euros) dintre del pla d’Actuació municipal (PAM 2020-2023),
anualitat 2020.