URBANISME

La regidoria d’Urbanisme és l’encarregada de la planificació i gestió urbanística del municipi,  tramitació de llicències urbanístiques i d’activitat, ordres d’execució i declaracions de ruïna, protecció de la legalitat urbanística, redacció i control dels projectes d’obra pública i subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges.  


Regidora: Pau Garcia Bel
Secretària: Lorena Ventaja Pérez
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció al públic: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

 L’any 2005 l’Ajuntament de la Sénia va iniciar la tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es va aprovar inicialment en sessió plenària de data 14 de maig de 2007, per tal d’adequar el planejament urbanístic vigent, que data encara de l’any 1883, modificat l’any 1992, als múltiples canvis normatius i a la realitat urbanística i socio-ecòmica del municipi.

 Des de l’any 2005 fins l’actualitat, la cojuntura econòmica i social del municipi de la Sénia i les previsions de creixement s’han reduït de manera substancial, arran de la crisi econòmica que es va iniciar a l’any 2009. En conseqüència, s’ha fet necessari adequar la proposta d’ordenació  del POUM a la realitat, previsions de creixement i necessitats reals del municipi.

Per aquest motiu, i arran de les peticions de la població i dels diferents sectors ecòmics, i d’acord amb les indicacions del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’han portat a terme modificacions significatives en la documentació integrant del POUM que es va aprovar inicialment l’any 2007, reduïnt considerablement la proposta d’ampliació de sòl urbà i sectors de sòl urbanitzable, i adequant les previsions urbanístiques a la realitat del territori, a fi de poder donar una resposta àgil a les necessitats de qualsevol sector de la població i facilitar la implantació de nous usos, activitats i indústries.  

ASUNTO: NOTIFICACIÓN OBRAS EN LA CALZADA DE LA CARRETERA CV-105 DE LA SÉNIA A TORREMIRÓ POR CASTELL DE  CABRES

El Servicio de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, como   titular de la carretera CV-105 de la Sénia a Torremiró por Castell de  Cabres,  comunica que a partir del miércoles día 19 de septiembre de 2018 y hasta el viernes día 21 de diciembre, se van a efectuar trabajos de consolidación de la plataforma y   de pavimentación en la calzada de la citada carretera  en  el  tramo  comprendido desde el PK 9+140 (curvas del Teuletí), hasta el PK 16+667, a consecuencia de los cuales quedará RESTRINGIDA la circulación con tráfico alternativo de forma general   y cortada la circulación en los trabajos de estabilización y pavimentación de calzada, con el siguiente horario:

De 8 a 19:00 horas tráfico alternativo o cerrado al tráfico los días laborables, según las circunstancias de las obras.

A partir de las 19:00 horas del viernes, sábados y días festivos abierto al tráfico con restricciones en función del estado del firme.

Se señalizará en obra el desvío del tráfico por las carreteras CV-106 y  CV-107.

La duración estimada de estas obras será de 67 días laborables, estando prevista la reapertura de la carretera al tráfico normal el día 21 de diciembre de 2018.

Anunci de l’Ajuntament de la Sénia

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de construcció de col·lectors interceptors d’aigües pluvials al municipi de la Sénia”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2018-0465 de data 09/07/2018.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província ( Butlletí núm. 144 de data 25/07/2018) de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini (fins al dia 24/08/2018) podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats AQUÍ

 

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de pavimentació de carrers. Anualitat 2018 al municipi de la Sénia” , mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2018-0435 de data 25/06/2018.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Butlletí número 107 del 04/06/2018) de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini (fins el 08/08/2018) podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament AQUÍ

Subcategories