S'ha realitzat una actuació consistent en la instal·lació de dos embornals de pluvials:


- Un de transversal, situat a la cruïlla del carrer Barranquet amb el passeig de la Clotada, consistent en un canal de formigó monobloc.

- Un situat al lateral del passeig de la Clotada, situat abans de l'illa de contenidors de davant l'entrada a les piscines municipals.

Aquesta actuació complementa la instal·lació del col·lector de pluvials del carrer Barranquet, que es va realitzar l'any passat, i fa que l'escorrentiu pluvial entri en més facilitat al col·lector, facilitant la vialitat els dies de fortes pluges.