L’ajuntament de la Sénia va aprovar inicialment el “Projecte executiu de millora de l’accessibilitat de l’edifici de l’ajuntament”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2019-0644 de data 01/08/2019.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

CONSULTAR PROJECTE