L’ajuntament de la Sénia ha aprovat inicialment el “Projecte executiu de pavimentació de carrers. Anualitat 2019 al municipi de la Sénia”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2019-0570 de data 16/07/2019.  

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals (des del 12 d'agost fins el 12 de setembre de 2019). (ANUNCI BOPT)

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, està a la disposició dels interessats en el següent enllàç (CONSULTAR PROJECTE).