L’ajuntament de la Sénia ha aprovat inicialment el “Projecte executiu de millora de l’accessibilitat de l’edifici de l’ajuntament”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2019-0644 de data 01/08/2019.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Des del 14 d’agost fins el 13 de setembre de 2019).

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, està a la disposició dels interessats al següent enllaç (CONSULTAR PROJECTE).